top of page

Dréacht de Phlean Teanga Leitir Ceanainn ar fáil | Draft of Letterkenny Language Plan now available

Tá dréacht de Phlean Teanga Leitir Ceanainn ar fáil anois. Cuireadh an plean seo le chéile bunaithe ar thaighde, chruinnithe poiblí agus ar dhea-chleachtas pleanála teanga. Bhí cruinniú poiblí ar an 10 Márta le plé a dhéanamh ar an dhréacht phlean agus rinneadh cur i láthair maidir leis na bearta atá istigh ann. Is féidir cóip den chur i láthair le achoimre ar an phlean teanga a fháil anseo.


Léigh an dréacht-plean teanga anseo.


Is féidir tuairimí nó aiseolas a chur chuig ursula@cinnteacht.ie roimh Aoine 20 Márta 2020 agus cuirfear an t-aiseolas san áireamh sa leagan deireanach den phlean teanga a rachaidh chuig an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le faomhadh.


 

A draft of the Letterkenny Language Plan is now available. This plan was written based on research, public meetings and good practice in language planning. A public meeting was held on 10 March to discuss the draft language plan and a presentation was given with a summary of the main points. You can access a copy of the presentation with a summary of the language plan here.


Read the language plan here.


You can send opinions or feedback to ursula@cinnteacht.ie by Friday 20 March 2020 and this feedback will be included in the final version of the plan which will be sent to the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht for approval.

Comments


bottom of page