top of page

Lá Spraoi na Gaeilge 2024!

Bhí an-rath ar Lá Spraoi na Gaeilge i Leitir Ceanainn, eagraithe ag Líonra Leitir Ceanainn i gcomhpháirtíocht le Glór na nGael, ar an 11ú Bealtaine nuair a d’fhreastal na céadta ar imeachtaí teaghlaigh éagsúla.

Tá Leitir Ceanainn, Baile Seirbhíse Gaeltachta, aitheanta don fáilte a chuirtear roimh an Ghaeilge ann. Tá pobal de theaghlaigh sa cheantar agus iad ag tógáil clainne le Gaeilge, agus ar an Lá Spraoi, bhí lár an bhaile lán le lucht na Gaeilge ag baint sult as an spraoi. Chuir Colm Feiritéar ó Ruaille Buaille ar Highland Radio tús ón ardán i gCearnóg an Mhargaidh agus ina dhiaidh sin, thosaigh réimse imeachtaí sa Leabharlann, Halla Eaglais na hÉireann, Halla an Ionad Tréadaí, Oifig Líonra Leitir Ceanainn agus carrchlós Mheánscoil Loreto. 

Idir na cluichí, an ceol agus seastáin eolais, bhí siamsaíocht sráide le Giggles an Fear Grinn agus Orson Sterritt, seó sorcais le Stephen Mc Ginley, drámaíocht le hEoghan Mac Giolla Bhrighde, seó puipéad le Little Gem Puppets, damhsa traidisiúnta na hÉireann agus na hAifrice le Tura Arutura!

Tharla cúpla seoladh oifigiúil ar an lá nuair a sheol Seosamh Mac Seoin, láithreoir Cúla 4, foilseácháin Ghlór na nGael – Monopoly Junior as Gaeilge agus Clár Spraoi Comónta do Ghrúpa Súgartha.

Is clár gníomhaíochtaí à la carte é Clár Spraoi Comónta do Ghrúpa Súgartha. Cuimsíonn an clár 120 gníomh faoi 30 téama do ghrúpaí atá ag eagrú imeachtaí do pháistí roimh aois scoile.

Ba í Suzy Uí Ghallachóir, arb as Leitir Ceanainn di agus atá i mbun gnó Na Tootsies Beaga, a scríobh an leabhar do Ghlór na nGael agus beidh an foilseachán ina áis iontach do ghrúpa súgartha Gaeilge agus teaghlaigh araon.

Is leagan Gaeilge é Monopoly na nÓg den chluiche cáiliúil agus é ar fáil do pháistí den chéad uair riamh inár dteanga féin. Cuireann sé go mór leis an réimse iontach de chluichí Gaeilge atá forbartha ag Siopa Údar. Tá Glór na nGael buíoch as an tacaíocht ó COGG chun Monopoly na nÓg a fhorbairt agus Foras na Gaeilge as an tacaíocht d’fhorbairt Clár Spraoi Comónta do Ghrúpa Súgartha. Tá siad beirt ar fáil le ceannach ó www.siopaudar.ie

B'iontach an deis é an Lá seo do Líonra Leitir Ceanainn chun ócáid mhór speisialta a chur ar fáil i lár an bhaile agus gabhann muid buíochas ó chroí le foireann Ghlór na nGael a bhí ag obair linn le sé mhí anuas chun Lá Spraoi na Gaeilge a eagrú.Lá Spraoi na Gaeilge in Letterkenny, organised by Líonra Leitir Ceanainn in collaboration with Glór na nGael, was a great success on the 11th of May when hundreds attended the various family events taking place.

Letterkenny, a Gaeltacht Service Town, is known for warmly welcoming the Irish language. There is a community of families in the area raising children with Irish, and on the Lá Spraoi, the town centre was full of Irish speakers enjoying the fun. Colm Ferriter from Ruaille Buaille on Highland Radio kicked things off from the stage at the Market Square before a range of events began at the Library, the Church of Ireland Hall, the Pastoral Centre Hall, the Líonra Leitir Ceanainn office, and the grounds surrounding Loreto Secondary School.

Between games, music, and information stands, there also was street entertainment with Giggles the Clown and Orson Sterritt, a circus show with Stephen McGinley, drama with Eoghan Mac Giolla Bhrighde, a puppet show with Little Gem Puppets, traditional Irish and African dancing with Tura Arutura and more!

A couple of official launches took place on the day when Seosamh Mac Seoin, presenter of Cúla 4, launched Glór na nGael's Monopoly Junior as Gaeilge and Clár Spraoi Comónta do Ghrúpa Súgartha.

Clár Spraoi Comónta do Ghrúpa Súgartha is an à la carte activity program. The programme includes 120 activities under 30 themes for groups organising events for preschool children.

Suzy Uí Ghallachóir, from Letterkenny who runs the business Na Tootsies Beaga, wrote the book for Glór na nGael and the publication will be a wonderful resource for both Irish language playgroups and families.

Monopoly na nÓg was also launched, an Irish version of the famous game, available for children for the first time in our own language. It certainly adds to the wonderful range of Irish language games developed by Siopa Údar. Glór na nGael is grateful for the support from COGG in developing Monopoly na nÓg and Foras na Gaeilge for the support in developing the Clár Spraoi Comónta do Ghrúpa Súgartha. Both are available for purchase from www.siopaudar.ie.

This day was a wonderful opportunity for Líonra Leitir Ceanainn to host a really special Irish-language event in the town centre, and we sincerely thank the Glór na nGael team who have been working with us for the past six months to organise Lá Spraoi na Gaeilge.
Comentarios


bottom of page