top of page

Lacáiste ar ranganna Gaeilge ar líne


Tapaigh an deis. Tá Líonra Leitir Ceanainn ag ofráil lacáiste 33% duit ar ranganna Gaeilge le Gaelchultúr ar www.ranganna.com Beidh ballraíocht trí mhí agat ar an suíomh.


Foirm cláriúcháin ar fáil anseo https://forms.gle/amEY53rc7Wea7zJz6


Tá trí leibhéal ar fáil


GAEILGE GAN STRÓ - BEGINNER'S LEVEL dírithe orthu siúd nach bhfuil eolas ar bith acu ar an nGaeilge. Níl an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil. Faoi dheireadh an chúrsa beidh na rannpháirtithe tar éis foghlaim an chaoi le páirt a ghlacadh i gcomhráite simplí laethúla agus beidh eolas bunúsach acu ar an ngramadach.

This course is for complete beginners who have never studied Irish before. By the end of the course participants will be able to take part in simple everyday conversations and will have a basic level of grammar.


GAEILGE GAN STRÓ - LOWER INTERMEDIATE LEVEL oiriúnach do dhaoine a bhfuil staidéar déanta acu ar an nGaeilge ag am éigin ina saol agus a thuigeann méid áirithe den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta ach tá deiseanna ag an bhfoghlaimeoir an teanga a scríobh agus a léamh freisin. Múintear an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bhíonn sí ag teastáil. Suitable who have studied Irish at some time in their life and understand a certain amount but haven't had much chance to use it. The emphasis is on speaking and listening skills but there are also opportunities to read and write the language. Grammar is taught in context as and when needed. GRAMADACH GAN STRÓ - CRUINNEAS SA GHAEILGE. Tá an cúrsa seo oiriúnach dóibh siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge labhartha acu ach a dteastaíonn uathu feabhas a chur ar a gcuid gramadaí agus cur lena saibhreas sa teanga. This course is for those who have a good standard of spoken Irish but who want to improve their grammar and enrich their language skills.

bottom of page