top of page

Seachtain na Gaeilge 1 - 17 Márta 2024

Updated: Feb 28


 • Beidh podchraoladh úr nua 'Pod na Móna' á seoladh ag daltaí Idirbhliana Choláiste Ailigh Dé hAoine 1 Márta ag 16:00, seo i ndiaidh don rang iomlán ceardlanna ar scileanna raidió a dhéanamh le Líonra Leitir Ceanainn agus 12 ón rang i ndiaidh cúrsa 5 lá a dhéanamh le Highland Radio. Tá trealamh ceannaithe ag Líonra Leitir Ceanainn leis na podchraoltaí a dhéanamh agus oiliúint ar innealtóireacht fuaime curtha ar fáil do chuid de na daltaí. Beidh an podchraoladh ar fáil ar Spotify. 

 • Bíonn Ciorcal Comhrá rialta ag Líonra Leitir Ceanainn, maidin Dé Máirt 10 – 11 in oifig Líonra Leitir Ceanainn 7 Sráid an Chaisleáin F92 YP93 agus beidh sé seo ag gabháil ar aghaidh mar is ghnáth le linn Sheachtain na Gaeilge ar an Mháirt 5 & 12 Márta agus fearadh na fáilte roimh dhaoine úra. 

 • Beidh Feis Loreto ar siúl Dé hAoine 1 Márta, níos mó ná 600 páiste rannpháirteach ann. Is é Líonra Leitir Ceanainn príomh-mhaoinaitheoir na feise. Tá an Fheis ar an bhfód le deich mbliana anuas, agus í eagraithe ag múinteoirí agus daltaí Idirbhliana Loreto. Is deis iontach í do pháistí bunscoile díriú isteach ar an Ghaeilge agus iad i mbun ullmhúchán don fheis. 

 • Beidh Pop-Up Gaeltacht ar siúl ag Líonra LC i gcomhpháirtíocht le Comhaltas Leitir Ceanainn i Blake’s Bar Dé Máirt 5 Márta ó 8i.n. – giota comhrá, craic, comhluadar agus ceol 

 • Rith sa Pháirc, Dé Sathairn 9 Márta 9:30 ar maidin i bPáirc an Bhaile - is féidir leat píosa aclaíochta a dhéanamh agus comhrá as Gaeilge a bheith agat le cairde!

 • Bíonn Club Leabhar an Iarthuaiscirt ar siúl go rialta ag Líonra Leitir Ceanainn i gcomhpháirtíocht le Rannóg na Gaeilge agus an Lárleabharlann, Comhairle Chontae Dhún na nGall. Beidh an t-údar áitiúil Proinsias Mac a’ Bhaird i láthair chun labhairt faoina úrscéal úr ‘Flaitheas’ atá á léamh ag an ghrúpa faoi láthair. Beidh an club leabhar ar siúl in Iarsmalann an Chontae, An Bóthar Ard, Leitir Ceanainn 7:15 Dé Máirt 12 Márta. Tá cóipeanna den leabhar ar fáil ar iasacht – a bhuíoch leis an leabharlann – ó oifig Líonra Leitir Ceanainn 7 Sráid an Chaisleáin F92 YP93. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó eolas@lionralc.ie 086 075 1663.

 • Beidh ceardlann do ghnólachtaí ar siúl Déardaoin 14 Márta 8:30 – 10:00 ar maidin, maidir le conas comharthaíocht dhátheangach a dhearadh. Beidh muid ag obair le beirt dhearthóir áitiúil agus samplaí acu ó ghnólachtaí áitiúla. Beidh eolas as fáil faoi na tacaíochtaí agus an mhaoiniú atá ar fáil chun gnólachtaí a spreagadh an Ghaeilge a chur chun cinn. Beidh an cheardlann ar siúl in oifig Líonra Leitir Ceanainn, 7 Sráid an Chaisleáin F92 YP93. Is féidir clárú linn eolas@lionralc.ie 086 075 1663

 • Tá sé scoláireacht go Coláiste Mhachaire Rabhartaigh ceannaithe ag Líonra Leitir Ceanainn agus beidh buaiteoirí na scoláireachtaí sin á bhfógairt againn le linn Sheachtain na Gaeilge.

 • Scéalaíocht le Bríd Anna Ní Bhaoill i nGaelscoil Adhamhnáin le linn na féile fosta.


___________________


 • A new Irish language podcast 'Pod na Móna' will be launched by Transition Year students from Coláiste Ailigh on Friday, March 1st at 4:00 pm, following the whole class participating in a radio skills workshop with Líonra Leitir Ceanainn, and 12 of those students going on to take part in a 5-day course with Highland Radio. Equipment has been purchased by Líonra Leitir Ceanainn to produce the podcasts, and sound engineering training has also been provided for some of the students. The podcast will be available on Spotify.

 • A weekly Ciorcal Comhrá takes place on Tuesday mornings 10-11 am at the Líonra Leitir Ceanainn office, 7 Castle Street F92 YP93 and this will continue as usual during Seachtain na Gaeilge on Tuesday, March 5th & 12th - new participants always welcome!

 • Feis Loreto will take place on Friday 1st March, and it with have over 600 children participating. Líonra Leitir Ceanainn is the main sponsor of the Feis. The Feis has been running for over ten years, organised by teachers and Transition Year students from Loreto. It's a fantastic opportunity for primary school children to focus on Irish while preparing for the event.

 • A Pop-Up Gaeltacht hosted by Líonra Leitir Ceanainn in conjunction with Comhaltas Letterkenny will take place in Blake’s Bar on Tuesday, March 5th from 8 pm – come along for some conversation, craic, great company, and music.

 • Park Run will take place on Saturday, March 9th, 9:30 am in the Town Park - a great opportunity to do a bit of exercise and have a chat in Irish with friends!

 • Club Leabhar an Iarthuaiscirt continues with Líonra Leitir Ceanainn in partnership with the Donegal County Council Irish Department and the Donegal County Library. Local author Proinsias Mac a’ Bhaird will join us to discuss his new novel 'Flaitheas', which the group is currently reading. The book club will take place in the County Museum, High Road, Letterkenny at 7:15 pm on Tuesday, March 12th. Copies of the book are available for loan – thanks to the library – from the Líonra Leitir Ceanainn office, 7 Castle Street F92 YP93. More information can be obtained from eolas@lionralc.ie 086 075 1663.

 • There will be a workshop for businesses on Thursday, March 14th, 8:30 – 10:00 am, on how to design bilingual signage. We'll be working with two local designers who have prepared samples from local businesses. Information will be available about the supports and funding available to encourage businesses to promote Irish. The workshop will take place at the Líonra Leitir Ceanainn office, 7 Castle Street F92 YP93. Register with us at eolas@lionralc.ie 086 075 1663.

 • Six scholarships to Coláiste Mhachaire Rabhartaigh have been purchased by Líonra Leitir Ceanainn and the winners of those scholarships will be announced during Seachtain na Gaeilge.

 • Storytelling with Bríd Anna Ní Bhaoill in Gaelscoil Adhamhnáin will take place during the festival also.

Comments


bottom of page