top of page

Tá muid ag earcú! Tá Oifigeach Forbartha Gaeilge de dhíth!

Updated: Apr 3, 2023
Tá folúntas ag Líonra Leitir Ceanainn. An duine bríomhar, cruthaitheach thú? An bhfuil fís agus fuinneamh, samhlaíocht agus cumas agat chun pobal labhartha na Gaeilge a chothú agus a neartú mar aon le bearta an plean teanga a chur chun cinn?


Bheifeá ag obair le daoine idir óg agus aosta, le teaghlaigh, scoileanna, gnólachtaí agus eagraíochtaí áitiúla mar aon le heagraíochtaí fud fad na tíre atá i mbun oibre chun an Ghaeilge a chur chun cinn.

Caithfidh tú solúbthacht a bheith agat don ról seo agus tú in ann tionscadail éagsúla a bheith idir lámha agat ag aon am amháin. An bhfuil cruthaitheacht agus samhlaíocht agat? An dtig leat plean a fhorbairt, togra a chur i gcrích, daoine a mhealladh agus a spreagadh, buiséad a bhainistiú agus tuairisc a scríobh fá dtaobh de? An bhfuil na scileanna idirphearsanta agus féinmhuinín agat tú féin a chur i lár an aonaigh?

Is féidir linn a bheith solúbtha fosta. Mura bhfuil tú ag iarraidh a bheith ag obair go lánaimseartha tá muid sásta féidearthachtaí a phlé leat. Seans go mbeadh deis agat a bheith ag obair go páirtaimseartha, an post a roinnt le duine eile nó fiú a bheith ag obair ar bhonn seisiúnach ag tabhairt faoi thionscadail ar leith. Cuireann muid fáilte roimh iarrthóirí ar suim leo na féidearthachtaí seo a phlé linn ach iad chun é seo a chur in iúl go soiléir ar an litir iarratais gur seo atá beartaithe acu.Próifíl an phoist

Post forbartha atá i gceist leis an phost seo. Beidh an té a cheapfar ag tabhairt faoi;

 • Obair i gcomhpháirtíocht leis an Chomhordaitheoir Pleanála Teanga chun bearta an phlean teanga do Leitir Ceanainn mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta a chur i bhfeidhm

 • Obair go dlúth leis an phobal áitiúil chun pobal labhartha na Gaeilge – ar gach aon aois – a fhorbairt, a chothú, a chumasú agus a neartú

 • Soláthar seirbhísí, comhairle agus cúnamh don phobal, do ghnólachtaí, d’eagraíochtaí agus do ghrúpaí ar suim leo an Ghaeilge a chur chun cinn

Is féidir an plean teanga a léamh anseo

Plean Teanga_BSG Leitir Ceanainn 2020
.pdf
Download PDF • 996KB

Príomhchúraim

I measc na gcúram a bheifear ag súil go dtabharfaidh Oifigeach Forbartha fúthu tá:

 • Deiseanna breise a sholáthar do dhaoine Gaeilge a fhoghlaim agus a labhairt – ciorcail comhrá, ceardlanna, imeachtaí sóisialta srl

 • Tacaíochtaí a sholáthar do theaghlaigh tuilleadh Gaeilge a labhairt trí ghréasán a thógáil agus imeachtaí idir thum eispéiris agus dátheangach a chur ar fáil dóibh

 • Deiseanna a sholáthar do dhaoine óga an Ghaeilge a labhairt agus a fhorbairt taobh amuigh den chóras oideachais

 • Éagsúlacht pobal na Gaeilge a mhéadú

 • Comhpháirtíochtaí a fhás agus a fhorbairt sa phobal áitiúil agus le grúpaí eile i gceantar an Iarthuaiscirt – sna limistéir phleanála teanga ach go háirithe

 • Fís an phlean teanga a shoiléiriú ar na meáin shóisialta agus ar na meáin chumarsáide áitiúla ar bhonn rialta

 • Aon chúram eile a cheapfaidh Bord Stiúrtha Líonra Leitir Ceanainn a bheidh oiriúnach ó am go ham

Caithfidh tú a bheith ábalta taispeáint dúinn go bhfuil na nithe seo leanas agat

 • Ardleibhéal Gaeilge scríofa agus labhartha agus scileanna maithe cumarsáide

 • Taithí i bhforbairt pobail, go háirithe in earnáil na Gaeilge

 • Cumas smaointe a chruthú agus a thabhairt chun críche

 • Bheith in ann obair go héifeachtach laistigh d’fhoireann

 • Bheith in ann caidreamh a thógáil le daoine agus le grúpaí, agus iad a spreagadh

 • Ceadúnas iomlán/glan tiomána agus teacht ar mhodh iompair

 • Cumas bheith ag obair de réir spriocdhátaí teanna agus faoi bhrú

 • Fianaise a léiriú go bhfuil tú muiníneach, féinspreagtha agus dírithe ar spriocanna

Bheadh na nithe seo leanas ina chuidiú duit fosta

 • Cáilíocht, taithí nó tuiscint ar an phleanáil teanga

 • Fianaise nó taithí ar chuid de na nithe seo a leanas:

o déanamh taighde agus suirbhéanna

o plé le cúrsaí cumarsáide agus margaíochta

o cruthú ábhar digiteach agus áiseanna ar líne

o eagrú agus bainistiú imeachtaí

 • Fianaise a léiriú ar obair forbartha pobail ina raibh tú rannpháirteach

 • Fianaise a léiriú go bhfuil cumas agat bheith ag obair de réir spriocdhátaí teanna agus faoi bhrú

Seol iarratas mar aon le Curriculum Vitae trí ríomhphost chuig lionralc@gmail.com

Spriocdháta le haghaidh iarratais ná 12:00 Déardaoin 11 Bealtaine agus beidh na hagallaimh ar siúl i Leitir Ceanainn le linn na seachtaine ag tosú 29 Bealtaine.

Tá an post seo a mhaoiniú ag Foras na Gaeilge

Comments


bottom of page