top of page

Tarraingíonn Scéal Scéal Eile

Le tús na bliana úire, tá rúin éagsúla déanta ag cuid mhór den daonra agus is minic a bhíonn na rudaí céanna i gceist - bí níos folláine, gabh chuig an ionad aclaíochta níos minice agus foghlaim scil nua. Ach ar smaoinigh tú riamh tabhairt faoin léitheoireacht mar sprioc don bhliain úr? Is dócha gur chuala muid uilig faoi na buntáistí a bhaineann le bheith ag léamh - aistreoidh sé go domhan eile thú, is éard atá i gceist le léitheoireacht ná aclaíocht do d’intinn agus feidhmíonn sé mar dhóigh chun strus a laghdú. Is fíor sin, ach téann an tionchar seo níos doimhne ná mar a cheapann muid ar dtús, go háirithe agus muid ag smaoineamh faoi léitheoireacht i dteangacha eile.


I dtús báire, agus an rud is soiléire b’fhéidir, ná go gcuidíonn an léitheoireacht leat stór focal iontach a thógáil trí fhocail úra a nochtadh duit nár chuala tú riamh, rud atá ríthábhachtach agus tú ag iarraidh máistreacht a fháil ar theanga. Cuireann sí feabhas ar do chuid scileanna teanga toisc go mbíonn ort an comhthéacs agus an bhrí cheart a bhaint amach as an leabhar, agus ar ndóigh, smaointeoireacht chriticiúil a chur i bhfeidhm. Ach an buntáiste is speisialta ná an saibhreas teanga atá le fáil taobh istigh de na leathanaigh. Tá na mílte leabhar thart orainn agus le méid beag ama gach lá caite ag léamh na leabhar seo, téann tú i dtaithí ar chanúintí difriúla, nathanna cainte, miondifríochtaí teanga agus na leaganacha éagsúla atá coitianta i ngach cearn den tír. Agus leis an taithí seo, tiocfaidh feabhas ar do chumas scríbhneoireachta agus do chumas gramadaí toisc go mbeidh tú cleachtaithe leis an chaighdeán agus na nósanna is struchtúir dhifriúla atá in úsáid in áiteanna éagsúla timpeall na tíre. Más rud é gur páiste nó duine fásta thú, foghlaimeoir nó fiú cainteoir líofa Gaeilge thú, is féidir linn uilig feabhas a chur ar ár gcuid Gaeilge trí bheith ag léamh níos minice.


An bhfuil tú spreagtha i dtreo na léitheoireachta anois mar gheall ar na pointí thuasluaite? Bhuel, is féidir leat bualadh isteach go Líonra Leitir Ceanainn ag 7 Sráid an Chaisleáin chun amharc ar ár leabharlann bheag agus an réimse leathan leabhar atá ar fáil inti. Tá idir leabhair fhilíochta, shaothair fhicsin, leabhair ghramadaí, úrscéalta agus go leor eile ar fáil, agus is cinnte go bhfuil rud éigin ann do gach aoisghrúpa. Tá ballraíocht €15 ar an iomlán i gceist leis an leabharlann seo, agus tig leat rudaí éagsúla a ghlacadh ar iasacht chomh minic agus is mian leat. Nó, más maith leat, tá leabhair agus acmhainní ar díol ón Líonra chomh maith gur féidir leat a cheannach ón oifig chun do chóip féin a bheith agat!


Gabh chuig bun an leathanaigh chun amharc ar na leabhair atá ar fáil inár leabharlann, chomh maith leis na cinn atá ar díol againn!With the start of the new year, many resolutions have been made and oftentimes the same things pop up - be healthier, go to the gym more and learn a new skill. But have you ever thought of taking up reading as a goal for the new year? We have likely all heard about the advantages of reading - it transports you to another world, it is a form of exercise for the mind and it acts as a way of reducing stress. That is correct, however its influence transcends deeper than what we first think, especially when looking at reading in other languages.


Firstly, and perhaps the most obvious benefit is that reading helps you build up an impressive vocabulary by introducing you to new words that you haven't encountered before, something which is imperative in mastering any language. It improves your language skills as you have to ascertain the context and intended meaning of the book, while also adopting critical thinking. Yet the most significant benefit is the richness of language within the pages of a good book. We are surrounded by thousands of books, and with only a small amount of time dedicated to reading each day, you'll become familiar with different dialects, idioms, language nuances, and the regional variations to be found across the country. And with this experience, your writing ability and grammatical skill with also improve as you become aware of the differences between standard structure and local language practices adopted in particular areas. Whether you're a child or adult, learner or fluent Irish speaker, we could all improve our Irish by reading a little more often.


Have the above points now inspired you to take up reading? If so, you can call into Líonra Leitir Ceanainn at 7 Castle Street to have a look at our little library which holds a wide variety of books. From poetry books to works of fiction, grammar books, novels and much more, there is certainly something to suit everyone. A once-off €15 membership applies and you can then take books out on loan as often as you like. Or, if you'd prefer, the Líonra also sells books and resources which you can buy if you fancy a copy for yourself!


Find below the library books we have, as well as the books that are for sale!


Leabhair sa Leabharlann - Library Books

Abair Amhrán

Aisteoirí Ghaoth Dobhair 1931-1981

An Béal Bocht

An Buachaill, an Caochán, an Sionnach & an Capall

An Buntáiste Breise

An Chéad Chló

An Craiceann agus a Luach

An Crith Beo - Scríbhneoireacht Sheosaimh Mhic Grianna

An Druma Mór

An Féileacán agus an Rí

An Garbhán

An Garbhán Óg

An Gearrscéal sa Ghaeilge 1898-1940

An Grá i bhFilíocht na nUaisle

An Grá in Amhráin na nDaoine

An Leon, an Bandraoi & an Prios Éadaigh

An Litir

An Luchín Dána

An Nollaig Thuas

An Peann Coitianta

An Prionsa Beag

An Seilide agus an Míol Mór

An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir

An Strainséara

An tAmhrán Macarónach

An tAonbheannach Mistéireach

An tIriseoir

An tÚrscéal Gaeilge

Aniar

Aodh Mac Domhnaill: Dánta

Ár dTéarmaí Féin

Ar Luch agus ar Dhuine

Art Mac Cumhaigh: Dánta

Asterix agus a Mhac

Asterix agus an Fear Feasa

Babaí Beag - Ainmhithe

Babaí Beag - Dathanna

Babaí Beag - Focail

Babaí Beag - Seo linn!

Báire na Fola

Beag Bídeach

Bí ag Spraoi Liom!

Biongó Éadaí

Bláth na dTulach

Bran ag an Sorcas

Buntús Cainte - Céim a Dó

Buntús Cainte - Céim a hAon

Buntús Cainte - Céim a Trí

Cá bhfuil mo Mham?

Cá bhfuil Puifín Beag?

Cá bhfuil Teidí?

Cáca don Rí

Cadhan Aonair: Saothar Liteartha Mháirtín Uí Chadhain

Caiscín: Altanna san Irish Times 1953/56 - Máirtín Ó Cadhain

Cáitheadh na dTonn

Caithfear Éisteacht: Aistí Mháirtín Uí Chadhain in Comhar

Céimeanna Comhrá - Céim a Trí

Ceisteanna Eolaíochta

Charlie agus Monarcha na Seacláide

Cinnín Óir agus na Trí Bhéar

Ciste Castafiore

Cith is Dealán

Cití na gCártaí

Cluasa Capaill ar an Rí

Cluedo as Gaeilge

Cnámh

Cócaireacht don Óige

Coinín Beag agus an Phluid Ghorm

Collins Very First Irish Dictionary

Cora Cinniúna - Imleabhar 1

Cora Cinniúna - Imleabhar 2

Cosán Cholm Cille

Crannóg

Cruinneas

Cruinnscríobh na Gaeilge

Cúirt, Tuath agus Bruachbhaile

Cur i gCéill

Daideo

Daidí na Nollag

Danny, Seaimpín an Domhain

Dánta Ardteastais 1972-73

Dhá Shaothar Déag Earcail

Dialann Dúradáin

Dialann Sár-Rúnda

Dílis

Dónall Dána - Lá Báistí

Dónall Dána - Lá na Máithreacha

Dónall Dána agus an Peileadóir Mór

Dúshlán Staire

Eachtra ar Oileán na Rún

Eireaball Spideoige

Falscaí

Faoi Gheasa ag Peigí Pusach

Faoin Sceach Gheal

Fatwa

Feamainn Bhealtaine

Filíocht Ghaeilge Phádraig Mhic Phiarais

Filíocht Phádraigín Haicéad

Flóra na Samhlaíochta

Foclóir Béarla-Gaeilge

Foclóiropedia

Fuascailt an Iriseora

Gabhla - An tOileán

Gaeilge don Teaghlach

Gaeilge gan Stró - Beginner Level

Gaeilge gan Stró - Lower Intermediate Level

Gairdín Mháire na mBláth

Garraíodóireacht ar son na Bithéagsúlachta

Geansaí Ottó

Gearrscéalta an Phiarsaigh

Gearrscéalta ár Linne

Go Ceann Scríbe

Go dtí an Lá Bán

Go mBeinnse Choíche Saor

Go Tóin Poill

Gráinne Gaiscíoch Gael

Gramadach gan Stró!

Gramadach na Gaeilge - An Caighdeán Oifigiúil

Harry Potter agus an Órchloch

I dTír Strainséartha

Ící Pící

IDEO Locator

Idir Neamh is Talamh

Imram agus Scéalta Éile

Inní

Khalil

Leabhar Urnaí

Léann na Cléire: Léachtaí Cholm Cille XVI

Mac an Easpaig

Máirtín Ó Cadhain - Rogha Scéalta

Merriman agus Filí Eile

Merriman: I bhFábhar Béithe

Milly, Molly agus an Gas Pónaire

Milly, Molly agus Manuela

Míp

Mise agus an Dragún

Mise do Mhamó

Mise Faiftearaí - An Fíodóir Focal

Mo Leabhairín Buí

Mo Leabhairín Dearg

Mo Leabhairín Glas

Mo Leabhairín Gorm

Monopoly

Muireann agus an Fharraige Fhiáin

Muireann agus an Longbhriseadh

Múscail, a Ghiorria

Na Buachaillí Dána

Na Cailleacha

Na Chéad Fhocail Ghaeilge

Ná Gabh ar Scoil!

Na Gamail

Na Ríthe Beaga

Ní bheidh fuath agam oraibh

Nóinín

Nua-Dhuanaire - Cuid III

Ó Am go hAm

Ó Pheann an Phiarsaigh

Ó Rann na Feirste go Taobh an Bhogaigh agus scéalta eile

Odyssey Gramadaí

Oilithreach Pinn

Ón Ulán Ramhar Siar

Os mo Chionn

Pluid - Scéal na mBlocanna H 1976-81

Pobal na Gaeltachta - A scéal agus a dhán

Polcaphonc

Quick Guide Irish Grammar

Raiftearai: Amhráin agus Dánta

Rannta Beaga

Rita agus an Chailleach

Rita agus an Dragún

Rogha Scéalta

Rún an Bhonnáin

Sa Bhaile Roimh Thitim na hOíche

Sa Teach seo anocht

Scaoilim Uaim Thú

Scéal an Oilithrigh

Scéal Chú Chulainn

Scéal Duine: Scéal Pobail

Scéal Ghael-Linn

Scéalta agus Ceol

Scéalta Draíochta Mhicí Sheáin Néill

Sceoin sa Bhoireann

Scoil Mhín Doire 1910-2010

Scrabble as Gaeilge

Seán Feirmeoir

Seán Ó Ríordáin agus 'An Striapach Allúrach'

Snap as Gaeilge

Spraoi le hUimhreacha

Stór Focal don Fhoghlaimeoir Fásta

Suaimhneas sa Stábla

Tairngreacht

Tairseach

Téacs agus Comhthéacs: Gnéithe de Chritic na Gaeilge

Téacs Baineann: Téacs Mná - Gnéithe de Fhilíocht Nuala Ní Dhomhnaill

Téann Bran ar Cóisir

Thirty Two Words for Field

Tic Tac! Pictiúir agus Focail

Uimhreacha

Ulchabhán Óg agus an Scairf Oráiste

Úrscéalta na Gaeilge


Leabhair / Cártaí / Acmhainní ar Díol - Books / Cards / Resources for Sale

Abair Amhrán

An Chéad 100 Uimhir

An Craiceann agus a Luach

An Féileacán agus an Rí

An Gadaí Beag

An Garbhán

An Garbhán Óg

An Seilide agus an Míol Mór

An tIriseoir

Babaí Beag - Focail

Babaí Beag - Seo Linn!

Buntús Cainte - 1

Buntús Cainte - 2

Buntús Cainte - 3

Cá bhfuil mo Mham?

Cá bhfuil Puifín Beag?

Cá bhfuil Teidí?

Cá bhfuil tú i do chónaí?

Cáca don Rí

Cártaí - Ádh mór

Cártaí - Ag smaoineamh ort

Cártaí - Ar do lá speisialta

Cártaí - Babaí úr

Cártaí - Buíochas ó chroí

Cártaí - Comhghairdeas

Cártaí - Comhghairdeas ar do chéad chomaoineach

Cártaí - Comhghairdeas ar do chomhneartú

Cártaí - Comhghairdeas ar do theach úr

Cártaí - Croí isteach

Cártaí - Do mo mháthair le grá / mo mhamaí

Cártaí - Go maire sibh bhur saol úr

Cártaí - Go mbeidh tú ar do shean léim gan mhoill

Cártaí - Go n-éirí an bóthar leat

Cártaí - Go raibh maith agat

Cártaí - Lá breithe sona duit

Cártaí - Le comhbhrón ó chroí

Cártaí - Nóta Beag

Cártaí - Slán agus beannacht

Cártaí - Tá mé buartha fá do thrioblóid

Céimeanna Comhrá - 1

Céimeanna Comhrá - 2

Céimeanna Comhrá - 3

Cith is Dealán

Cluasa Capaill ar an Rí

Cluiche - Cártaí Imeartha

Cluiche - Imeartas Focal

Cluiche - Snap as Gaeilge

Cluiche - Sona Sásta

Cnámh

Cócaireacht don óige

Coinín Beag agus an Phluid Ghorm

Daidí na Nollag

Dathanna agus Cruthanna

Éadaí Salacha

Fáinní

Fatwa

Frog Beag agus na Torbáin sin!

Fuascailt an Iriseora

Gaeilge don Teaghlach

Gairdín Mháire na mBláth

Garraíodóireacht ar son na Bithéagsúlachta

Geansaí Ottó

Go mbeinnse choíche saor

Gráinne Gaiscíoch Gael

Inní

Khalil

Madame Lazare

Míp

Mise agus an Dragún

Muireann agus an Fharraige Fhiáin

Muireann agus an Longbhriseadh

Ná Gabh ar Scoil

Nóinín

Quick Guide Irish Grammar

Rírá i Seomra na Naíonán

Rita agus an Dragún

Rún an Bhonnáin

Scéalta agus Ceol

Seán Feirmeoir

Seo agat damháin alla

Suaimhneas sa Stábla

Tairngreacht

Ulchabhán Óg agus an Scairf Oráiste


Comentarios


bottom of page